Stop Price 08:09 11:59 18:39
ZHP.GARA 08:09 11:59 18:39
BLAGOY KASABOV1.00lv 08:11 12:01 18:41
8-mi DEKEMVRI1.00lv 08:12 12:02 18:42
K Z 1.00lv 08:13 12:03 18:43
Pod mosta/Za Asparuhovo1.00lv 08:18 12:08 18:48
DZHANAVARA1.00lv 08:19 12:09 18:49
KALIN-21.00lv 08:20 12:10 18:50
LYUBEN KARAVELOV-21.00lv 08:20 12:10 18:50
NARODNI BUDITELI-21.00lv 08:21 12:11 18:51
TSENTAR/Asparuhovo/-21.00lv 08:22 12:12 18:52
ZORA-21.00lv 08:23 12:13 18:53
RAZKL KANTARA1.00lv 08:33 12:23 19:03
KANTARA1.00lv 08:34 12:24 19:04
GROBISHTEN PARK1.00lv 08:37 12:27 19:07
RAZKLON KRUSHKITE2.10lv 08:47 12:37 19:17
KRUSHKITE2.10lv 08:49 12:39 19:19
Stop Price 09:15 12:40 19:20
KRUSHKITE 09:15 12:40 19:20
RAZKL KRUSHKITE1.00lv 09:17 12:44 19:24
RAZKLON KANTARA1.00lv 09:21 12:51
GROBISHTEN PARK1.00lv 09:24 12:54
KANTARA1.00lv 09:27 12:57
ZORA1.60lv 09:30 13:02 19:34
TSENTAR/Asparuhovo/2.10lv 09:32 13:04 19:36
NARODNI BUDITELI2.10lv 09:33 13:05 19:37
LYUBEN KARAVELOV2.10lv 09:33 13:05 19:37
KALIN2.10lv 09:34 13:06 19:38
DZHANAVARA2.10lv 09:35 13:07 19:39
K Z2.10lv 09:39 13:11 19:43
8-mi DEKEMVRI2.10lv 09:40 13:12 19:44
MAKEDONSKI DOM2.10lv 09:41 13:14 19:46
DIMCHO DEBELYANOV-22.10lv 09:42 13:16 19:48
ZHP Gara-22.10lv 09:43 13:18 19:50